Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Yliopistojen erikoistumiskoulutukset

Erikoislääkärikoulutus | Erikoishammaslääkärikoulutus

Erikoispsykologikoulutus: Kliininen mielenterveyspsykologiaKliininen terveyspsykologia | Lapset ja nuoret | Neuropsykologia | Psykoterapia | Työ- ja organisaatiopsykologia

Monikulttuurisuus opetustyössä

Opettajien erikoistumiskoulutus: Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissäKoulu- ja työhyvinvoinnin vahvistaminen osallisuutta kehittämällä Monikulttuurisuus opetustyössä

Oikeuspsykologikoulutus: Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus / Specialiseringsutbildning i rättspsykologi


Seuraavassa on lyhyet esittelyt yliopistojen erikoistumiskoulutuksista. Katso hakuajat ja koulutusten tarkemmat sisällöt yliopistojen sivuilta.

Erikoislääkärikoulutus / Specialistläkarutbildningen

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto / Utbildningens omfattning och planerad längd

5-6 vuotta / 5-6 år

Kohderyhmä / Målgrupp 

Erikoislääkärikoulutus on suunnattu lääketieteen lisensiaatin koulutuksen suorittaneille lääkäreille, joille Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on myöntänyt lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden.

Specialistläkarutbildningen riktar sig till läkare som har avlagt medicine licentiatexamen och som av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har beviljats rätt att utöva läkaryrket.

Koulutuksen tavoite / Utbildningens mål 

Erikoislääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää lääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan ja antaa hänelle valmiudet alansa erikoislääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen sekä toimimiseen erikoislääkärinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Koulutuksen tulee antaa erikoislääkärille valmiudet hallita vaativia diagnostisia menetelmiä sekä suunnitella ja toteuttaa erikoisalansa vaativa sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito yksilö- ja väestötasolla. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi, että lääkäri perehtyy terveydenhuollon johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Ett mål för specialistläkarutbildningen är att göra läkaren förtrogen med den vetenskapliga kunskapen och inhämtandet av information inom den egna specialiteten samt ge färdigheter för specialistläkares uppgifter inom den, för upprätthållandet av yrkesskickligheten och utvecklandet av den egna specialiteten samt för verksamhet som specialistläkare inom social- och hälsovårdens servicesystem. Utbildningen ska ge specialistläkaren färdigheter att behärska krävande diagnostiska metoder samt att planera och genomföra krävande prevention och vård inom specialiteten på individ- och befolkningsnivå. Ett mål för utbildningen är dessutom att läkaren fördjupar sig i ledningen, förvaltningen och planeringen av hälso- och sjukvården samt det yrkesövergripande samarbetet inom hälso- och sjukvården.

Yliopisto/Universitet

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet


Erikoishammaslääkärikoulutus / Specialisttandläkarutbildningen

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto / Utbildningens omfattning och planerad längd

3-6 vuotta / 3-6 år

Kohderyhmä / Målgrupp 

Erikoishammaslääkärikoulutus on suunnattu hammaslääketieteen lisensiaatin koulutuksen suorittaneille hammaslääkäreille, joille Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) on myöntänyt hammaslääkärin ammatinharjoittamisoikeuden.

Specialisttandläkarutbildningen riktar sig till tandläkare som har avlagt odontolgie licentiatexamen och som av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) har beviljats rätt att utöva tandläkaryrket.

Koulutuksen tavoite / Utbildningens mål 

Erikoishammaslääkärikoulutuksen tavoitteena on perehdyttää hammaslääkäri erikoisalansa tieteelliseen tietoon ja tiedonhankintaan ja antaa hänelle valmiudet alansa erikoishammaslääkärin tehtäviin, ammattitaidon ylläpitämiseen ja erikoisalansa kehittämiseen sekä toimimiseen erikoishammaslääkärinä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Koulutuksen tulee antaa erikoishammaslääkärille valmiudet hallita vaativia diagnostisia menetelmiä sekä suunnitella ja toteuttaa erikoisalansa vaativa sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito yksilö- ja väestötasolla. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi, että hammaslääkäri perehtyy terveydenhuollon johtamiseen, hallintoon, suunnitteluun ja moniammatilliseen yhteistyöhön.

Ett mål för specialisttandläkarutbildningen är att göra tandläkaren förtrogen med den vetenskapliga kunskapen och inhämtandet av information inom den egna specialiteten samt ge färdigheter för specialisttandläkares uppgifter inom den, för upprätthållandet av yrkesskickligheten och utvecklandet av den egna specialiteten samt för verksamhet som specialisttandläkare inom social- och hälsovårdens servicesystem. Utbildningen ska ge specialisttandläkaren färdigheter att behärska krävande diagnostiska metoder samt att planera och genomföra krävande prevention och vård inom specialiteten på individ- och befolkningsnivå. Ett mål för utbildningen är dessutom att tandläkaren fördjupar sig i ledningen, förvaltningen och planeringen av hälso- och sjukvården samt det yrkesövergripande samarbetet inom hälso- och sjukvården.

Yliopisto/Universitet

Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet


Erikoispsykologikoulutus: Kliininen mielenterveyspsykologia

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

70 op, 3 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä

Kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen kohderyhmänä ovat erikoissairaanhoidossa sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon (ml työterveyshuolto) rajapinnalla toimivat psykologit, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus psykologiksi valmistumisen jälkeen.

 Koulutuksen tavoite

Koulutuksen käytyään osallistuja hallitsee kliinisen mielenterveyspsykologian keskeiset teoriat ja empiirisesti validoidut käsitteet sekä osaa integroida nämä tietosisällöt ja strategiat omaan työskentelyynsä asiakkaita / potilaita sekä työyhteisöä hyödyttävällä tavalla. Osallistuja hallitsee psykiatrisen diagnostiikan psykologiset taustatekijät, mielenterveyden ja psykiatristen sairauksien tutkimusmenetelmät sekä kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen. Lisäksi osallistuja tunnistaa mielenterveyteen vaikuttavat keskeiset somaattiset tekijät. Osallistuja kykenee kirjoittamaan asiakastyössä tarvittavia lausuntoja ja kommunikoimaan osaamistaan suullisesti huomioiden sekä asiakkaan että moniammatillisen työryhmän tarpeet.

Pätevöityminen ja suhde muihin koulutuksiin: Erikoistumisopinnot antavat valmiudet toimia kliinisen erikoispsykologin työtehtävissä terveydenhuollossa. Vastaavaa koulutusta ei järjestetä markkinaehtoisena täydennyskoulutuksena. Koulutus antaa valmiudet sellaisiin ammatillisiin taitoihin, joihin perustutkinto tai oma ammattikäytäntö työpaikkakoulutuksineen ei riitä. Kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologikoulutus käsittelee hoitoketjun alkua, kun kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutus puolestaan on spesifimpi ja sijoittuu lähelle erikoissairaanhoitoa.

Yliopisto

Helsingin yliopisto


Erikoispsykologikoulutus: Kliininen terveyspsykologia

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

70 op, 3 vuotta työn ohessa.

Kohderyhmä

Kliinisen terveyspsykologian koulutus on suunnattu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä työterveyshuollon tehtävissä toimiville psykologeille.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisesti terveyspsykologisen tietouteen ja teoriaan, ajankohtaisiin sovellusaloihin ja interventioihin sekä terveyden edistämisen menetelmiin sekä käytäntöihin perehtyneitä kliinisen terveyspsykologian kliinikoita ja asiantuntijoita.

Yliopisto

Itä-Suomen yliopisto


Erikoispsykologikoulutus: Lapset ja nuoret

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

70 op, 3 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä

Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille (PsM tai vastaava), jotka työskentelevät lasten ja nuorten kasvuympäristöissä tai palveluissa esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa, lastensuojelussa, perusterveydenhuollossa, perheneuvolassa ja erikoissairaanhoidossa tai ammatinharjoittajana.

Tavoite

Koulutus keskittyy lasten ja nuorten psykologiaan raskausajasta nuoruuteen. Koulutuksen käytyään opiskelija hallitsee ajanmukaisen kehityspsykologisen tiedon sekä yksilö- ja perhehoidon ajanmukaiset arviointi- ja interventiomenetelmät. Koulutus tarjoaa lasten ja nuorten kasvuympäristöihin työvälineitä, joilla voidaan edistää mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja kohdata monikulttuurisuus.

Tämän ohella koulutus antaa valmiudet asiantuntijuuden hyödyntämiseen moniammatillisissa yhteisöissä ja verkostoissa (konsultointi, kehittämis- ja suunnittelutyö) sekä työkaluja esimies- ja projektitehtäviin.

Koulutukselle tullaan ehdottamaan Kelan kuntouttajapätevyyttä.

Yliopisto

Turun yliopisto ja Åbo Akademi


Erikoispsykologikoulutus: Neuropsykologia

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

70 op, 3 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille (PsM tai vastaava), joilla on kliinisen neuropsykologian työtehtävissä hankittua ammatillista perehtyneisyyttä, mahdollisuus työskennellä neuropsykologian alaan liittyvissä työtehtävissä koulutuksen aikana sekä jo hankittua neuropsykologian alan työnohjausta ja täydennyskoulutusta.

 Tavoite

Neuropsykologia hyödyntää tutkimuksessa ja kliinisessä työssä nopeasti kehittyvien neurotieteiden sekä psykologian muiden alueiden kuten kognitiivisen ja kehityspsykologian tietämystä ja menetelmiä.

Kliinisen neuropsykologian keskeistä työaluetta ovat keskushermoston sairauksiin ja vammoihin sekä kehityshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvien psykologisten seuraamusten diagnosointi ja kuntoutus. Erikoistumisopinnot antavat valmiudet toimia neuropsykologian erikoispsykologin työtehtävissä.

Yliopisto

Helsingin yliopisto


Erikoispsykologikoulutus: Psykoterapia

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

70 op, 3 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä

Psykoterapian erikoispsykologin koulutus on suunnattu terveyden- ja sosiaalihuollon tehtävissä toimiville psykologeille, joilla jo on psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeus.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisesti psykoterapian teoriaan, tutkimukseen, työnohjaukseen ja käytäntöön perehtyneitä psykoterapian kouluttajia, työnohjaajia, tutkijoita ja asiantuntijoita.

Erikoistumisopintoihin sisältyy psykoterapeuttikouluttajakoulutus, joka vastaa sisältöjen ja laajuuden osalta valtakunnallisen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion suositusta ja antaa siten pätevyyden psykoterapeuttikouluttajaksi.

Yliopisto

Jyväskylän yliopisto


Monikulttuurisuus opetustyössä

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30op

Kohderyhmä

Yleissivistävän, ammatillisen-ja aikuiskoulutuksen parissa työskenteleville, joilla on kolmen vuoden työkokemus opetus- ja kasvatusalalta.

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut on kulttuurisen moninaisuuden sekä kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen asiantuntija, jolla on valmiudet osallistua oman työyhteisön lisäksi myös laajempaan kansalliseen kehittämistyöhön ja kansainvälisiin koulutustehtäviin.

Opettajien erikoistumiskoulutuksessa hankittu tieto ja osaaminen hyödyttävät näin sekä koko oppilaitoksen työyhteisöä että yhteiskuntaa.

Yliopisto

Tampereen yliopisto


Erikoispsykologikoulutus: Työ- ja organisaatiopsykologia

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

70 op, 3 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu psykologeille, jotka toimivat esimerkiksi ammatinvalinnan ohjauksessa, henkilöstön arviointi- ja valintatehtävissä, työterveyshuollossa tai työn ja organisaatioiden kehittämistehtävissä.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on valmiudet toimia itsenäisenä erityisasiantuntijana työelämän tuottavuutta ja hyvinvointia edistävissä psykologisissa tehtävissä sekä kehittää jatkuvasti alan ammattikäytäntöä tieteelliseltä perustalta. Työelämän muutosten nopeus ja henkisen kuormituksen hallinta edellyttävät psykologisen asiantuntemuksen laadullista ja määrällistä lisäämistä.

Yliopisto

Tampereen yliopisto


Opettajien erikoistumiskoulutus: Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

60 op, 1,5 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä 

Koulutus on tarkoitettu luokanopettajille ja aineenopettajille, joilla on vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta.

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja on tulevaisuuden oppimisen asiantuntija ja uusien oppimisen ympäristöjen edelläkävijä. Koulutuksen suoritettuaan opettajalla on korkeatasoiset valmiudet koordinoida ja ohjata opetussuunnitelman toimeenpanoa omassa koulussaan ja lähialueella, arvioida opettajayhteisön osaamisen tasoa sekä valmistella kehittämishankkeita ja koulutusta koulutason opetusasiantuntijuuden kehittämiseen.

Yliopisto

Turun yliopisto


Opettajien erikoistumiskoulutus: Oppiminen ja opettaminen digitaalisissa ympäristöissä

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

60 op, 2 vuotta työn ohessa. Haku keväällä 3-24.4. koulutus alkaa syksyllä 2017. Katso lisätietoja.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu luokanopettajille ja aineenopettajille, joilla on vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta.

Koulutuksen tavoite 

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja on tulevaisuuden oppimisen asiantuntija ja uusien oppimisen ympäristöjen edelläkävijä. Koulutuksen suoritettuaan opettajalla on korkeatasoiset valmiudet koordinoida ja ohjata opetussuunnitelman toimeenpanoa omassa koulussaan ja lähialueella, arvioida opettajayhteisön osaamisen tasoa sekä valmistella kehittämishankkeita ja koulutusta koulutason opetusasiantuntijuuden kehittämiseen.

Yliopisto

Itä-Suomen yliopisto


Opettajien erikoistumiskoulutus: Koulu- ja työhyvinvoinnin vahvistaminen osallisuutta kehittämällä

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

60 op, 1,5 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu luokanopettajille ja aineenopettajille, joilla on vähintään kolme vuotta opetusalan työkokemusta.

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen suorittanut opettaja osaa tunnistaa kouluhyvinvointiin, osallisuuteen ja eriarvoistumiseen liittyviä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä prosesseja ja mekanismeja. Hän tuntee tieteellisen tutkimuksen tuottamaan evidenssiin pohjautuvat hyvinvoinnin ylläpitämisen menetelmät ja välineet ja hänellä on korkeatasoiset taidot organisoida ja toimia osana moniammatillista asiantuntijayhteistyötä, jonka tavoitteena on haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten elämäntilanteen tunnistaminen ja oppilaiden negatiivisten kehityspolkujen suunnan muuttaminen.

Yliopisto

Turun yliopisto


Opettajien erikoistumiskoulutus: Monikulttuurisuus opetustyössä

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto

30 op, 1,5 vuotta työn ohessa

Kohderyhmä 

Koulutus on tarkoitettu luokanopettajille, aineenopettajille sekä muille kasvatus- ja koulutusalan toimijoille, joilla on vähintään kolmen vuoden työkokemus opetus- ja kasvatusalalta.

Koulutuksen tavoite

Erikoistumiskoulutuksen suorittaneella on valmiuksia kulttuuri- ja kielitietoisen opetuksen toteuttamiseen sekä yleisemmin kulttuurienväliseen viestintään. Hän on kehittänyt valmiuksiaan toimia kulttuurisesti moninaisissa opetustilanteissa. Hän on myös perehtynyt kulttuuriseen moninaisuuteen kouluun, koulutusjärjestelmiin ja yhteiskuntaan vaikuttavana tekijänä sekä kulttuurista moninaisuutta koskeviin tutkimuksiin. Erikoistumiskoulutus antaa osallistujalle välineitä kehittää koulua ja koulutuksia siten, että ne nykyistä paremmin vastaavat kielellisesti, kulttuurisesti ja etnisesti moninaistuvan yhteiskunnan tarpeita.

Yliopisto

Turun yliopisto


Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutus / Specialiseringsutbildning i rättspsykologi

Koulutuksen laajuus ja suunniteltu kesto / Utbildningens omfattning och planerad längd

Koulutus alkaa syksyllä 2017 ja jatkuu keväälle 2019. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Utbildningen inleds hösten 2017 och fortsätter till våren 2019. Utbildningens omfattning är 30 studiepoäng.

Kohderyhmä / Målgrupp 

Oikeuspsykologian koulutus on moniammatillinen ja suunnattu pääasiallisesti psykologeille sekä muille ammattilaisille, jotka työskentelevät oikeudellisten prosessien parissa, esimerkiksi juristeille, lääkäreille, sosiaalityöntekijöille sekä poliiseille (joilla on alipäällystötutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto). Koulutus on ensisijaisesti suunniteltu osallistujille, joilla on jo työkokemusta, sillä yhtenä koulutuksen keskeisenä työmuotona on pohtia työelämässä kohdattuja ilmiöitä ja analysoida sekä saada palautetta omista työtavoistaan.

Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är mångdisciplinär och riktar sig främst till legitimerade psykologer och övriga yrkesverksamma inom olika delar av rättsliga processer, t ex jurister, läkare, socialarbetare och poliser (med underbefäls- eller magisterexamen). Utbildningen är i första hand avsedd för deltagare som redan har arbetserfarenhet, eftersom ett av de centrala arbetssätten är att bearbeta fenomen som deltagarna stött på i sitt arbete samt analysera och få återkoppling på det egna arbetssättet.

Koulutuksen tavoite / Utbildningens mål 

Oikeuspsykologian erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on keskeisten oikeuspsykologian käsitteiden ja aihepiirien hallitseminen sekä tiedon soveltaminen aktiivisesti omaan työhön. Koulutuksen moniammatillisuus mahdollistaa myös eri alojen edustajien keskinäisen palautteen annon ja oppimisen sekä moniulotteisemman näkemyksen saamisen oikeusprosessista ja omasta työkentästä osana sitä. Osallistujien kirjallisten tehtävien myötä tavoitteena on koota suomeksi ja ruotsiksi keskeisten oikeuspsykologisten teemojen ajantasainen tieteellinen näyttö.

Målsättningen för specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är att deltagarna ska behärska centrala rättspsykologiska teman och innehåll samt kunna tillämpa kunskapen aktivt inom det egna arbetet. Utbildningens mångdisciplinära karaktär möjliggör också att deltagarna får återkoppling på sitt arbete av deltagare med annan professionell bakgrund. Vidare får deltagarna i den gemensamma inlärningsprocessen en mera mångsidig insyn i rättsprocessen och det egna arbetsfältet inom den. Deltagarnas skriftliga arbeten möjliggör samlandet av svensk- och finskspråkig aktuell vetenskaplig kunskap inom de centrala rättspsykologiska ämnesområdena.

Yliopistot/Universitet

Åbo Akademi, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto.

http://www.abo.fi/fakultet/rattspsykologi