Skip to content

Korkeakoulut järjestävät lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille. 27.11.−19.12. Tutustu lisähaun koulutuksiin.

 

Humanistinen ala ammattikorkeakoulussa

Kuulolaitteita ja euron kolikko kämmenellä

Mitä opinnot sisältävät  ι Ylempi AMK-tutkinto

Humanistisella alalla suoritetaan humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto: Tulkki (AMK).

Tulkin tutkinnossa on kaksi hakukohdetta: viittomakieli ja tulkkaus sekä asioimistulkkaus.

Viittomakielen ja tulkkauksen tutkinnosta valmistuneiden työkieliä voivat olla

  • suomi
  • suomalainen viittomakieli ja
  • erilaiset puhetta tukevat kommunikaatiomenetelmät.

Asioimistulkkauksen tutkinnosta valmistuneiden työkielinä on suomen lisäksi jokin Suomessa puhuttavista harvinaisista kielistä.

Tulkit ovat kahden tai useamman kielen ja kulttuurin sekä eri kommunikaatiomenetelmien asiantuntijoita. Tulkki on mukana elämän erilaisissa tilanteissa, joissa kaikki eivät kommunikoi samalla kielellä tai kommunikaatiomenetelmällä: viranomaisten kohtaamisissa, terveydenhuollossa, työpaikalla, juhlissa, harrastuksissa, koulutuksissa.

Tulkit toimivat yleensä tulkkausalan yrityksissä, oppilaitoksissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Heidän työtehtäviään ovat esimerkiksi

  • asioimis- ja opiskelutulkki
  • tulkkivälittäjä
  • kääntäjä
  • käyttämiensä kielten ja menetelmien opettaja.

Tulkin tutkinnon viittomakieli ja tulkkaus -koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja asioimistulkkauskoulutuksen laajuus 210 opintopistettä.

Tutustu tällä hetkellä tarjolla oleviin tulkin koulutuksiin. Linkki vie hakutuloslistalle.

Mitä opinnot sisältävät?

Humanistisen alan opinnoissa korostuvat laaja-alainen yhteiskunnallis-kulttuurinen yleissivistys, sosiaaliset taidot ja kohtaamisen taidot.

Opinnot muodostuvat perus-, ammatti- ja vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Perusopinnot luovat pohjan ammatillisille opinnoille ja mahdolliselle suuntautumiselle. Koulutukseen sisältyy vähintään 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, josta osan voi tehdä myös ulkomailla. Opinnäytetyössään opiskelija osoittaa valmiutensa tehdä työelämäläheistä kehittämistyötä.

Tulkin tutkintojen opinnoissa keskitytään tulkin työkielten, viestintätaitojen ja erilaisten kommunikaatiomenetelmien opiskeluun sekä tulkkaustaitoihin. Vuorovaikutustaitojen lisäksi tarvitaan hyvää muistia, laajaa yleissivistystä sekä halua kehittyä jatkuvasti.

Tulkkauspalvelun perusta on laeissa, jotka takaavat kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisille sekä viranomaisasioissa myös suomea ja ruotsia osaamattomille oikeuden tulkkaukseen. Tulkkauspalvelu on tärkeää tasa-arvoisen tiedonsaannin ja yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Ammattikorkeakoulututkinnon ja vähintään 3 vuoden alan työkokemuksen jälkeen on mahdollista suorittaa 90 opintopisteen laajuinen ylempi AMK-tutkinto.

  • Viittomakielialan tulkkitoiminnan koulutus
  • englanninkielinen Degree Program of Sign Language Interpreting -koulutus

Tutkintonimike on tulkki (ylempi AMK).

Englanninkielinen tutkintonimike on Master of Humanities.